Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin trên trang web của nhà cái 130 được cung cấp chỉ với mục đích thông tin và giải trí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích thông tin và giải trí.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không gặp sự cố kỹ thuật, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Quý khách chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc đảm bảo rằng các thông tin và dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi là chính xác và an toàn.

Trong mọi trường hợp, nhà cái 130 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:

  • Thiệt hại do sự mất mát của dữ liệu, lỗi hoặc trục trặc kỹ thuật.
  • Thiệt hại do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi.
  • Thiệt hại do việc truy cập trái phép, hack, tấn công mạng hoặc các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba đối với trang web của chúng tôi.
  • Thiệt hại do việc sử dụng trang web của chúng tôi bằng các thiết bị, phần mềm hoặc công cụ không được phép hoặc không tương thích.
  • Thiệt hại do việc sử dụng trang web của chúng tôi bởi các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật hoặc các quy định của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật và các hoạt động của các trang web này. Việc sử dụng các trang web bên ngoài này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các phần mềm hoặc các thiết bị của quý khách